POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szanowni Pacjenci,
Od dnia 02 stycznia 2013 roku funkcjonuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców  (EWUŚ), tj. system umożliwiający weryfikację uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych wystarczy posiadać przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL.  W razie gdyby system EWUŚ nie potwierdził naszych uprawnień, a wiemy że jesteśmy ubezpieczeni, wówczas możemy potwierdzić prawo do świadczeń dokumentami wymienionymi poniżej (tabela)  bądź  złożyć stosowne oświadczenie (formularz oświadczenia dostępny w Recepcji :

I. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

II. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

 

Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie dokumentów potwierdzajacych prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dla ubezpieczonego będącego: Dokument poświadczający prawo do usług medycznych
osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
(nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni ),
– aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
– legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.
osobą prowadzącą działalność gospodarczą – formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
– aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
osobą ubezpieczoną w KRUS -zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)
Emerytem  i rencistą – legitymacja emeryta lub rencisty wydana przez ZUS( numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziały NFZ),
– osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
– zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA)
– aktualny odcinek renty lub emerytury,
– dokument potwierdzający kwotę świadczenia (np. w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg)
osobą bezrobotną -aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
osobą ubezpieczoną dobrowolnie -umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej
członkiem rodziny ubezpieczonego -dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków  rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (ZUS RMUA + ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA, gdy zgłoszenie nastąpiło przed dniem1 lipca 2008r.),
– aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi  członków rodziny wraz z aktualna datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
– legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia po dniu 31 grudnia 1998r. wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
– w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki , m.in. legitymację szkolną/studencką,
– w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (formularz ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka,
osobą ubezpieczoną w innym niż Polska państwie UE lub EFTA -poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta  EKUZ lub (certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA
osobą przebywającą na ciągłym zwolnieniu lekarskim – zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia