INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PORADNIA LEKARZA POZ dla dzieci

  lek. Iwona Grzesik
Pediatra

PONIEDZIAŁEK  8.30 – 13.30  
WTOREK  8.30 – 13.30
ŚRODA 13.00 – 18.00 
CZWARTEK  8.30 – 13.30
PIĄTEK  8.30 – 13.30
co drugi piątek 13.00 – 18.00

 

 Rejestracja:

osobista lub telefoniczna  (54) 236 03 81
lub  INFOLINIA  (54) 421 03 60

Wizyty domowe:
zgłoszenie wizyty domowej do godz. 10.00
Realizacja wizyt domowych 13.30 – 15.30, w środy i piątki od 10.00-12.30

W ramach poradni dziecięcej funkcjonuje

  • PORADNIA DZIECI CHORYCH
  • PORADNIA DZIECI ZDROWYCH
  • PUNKT SZCZEPIEŃ

Wykonywane świadczenia:

  • konsultacje, diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego
  • konsultacje i porady lekarskie wykonywane w warunkach ambulatoryjnych i domowych
  • szczepienia ochronne obowiązkowe
  • szczepienia ochronne zalecane
  • bilanse zdrowia w 2.4.6,10,13,16,18 i 19 roku życia
  • patronaże
  • porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci

UWAGA!
Jednym z podstawowych praw pacjenta jest wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
podstawa prawna: Rozdz. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).
W przypadku małoletniego do  lat 16 zgody udziela przedstawiciel ustawowy, a w przypadku braku przedstawiciela ustawowego, zgodę na badanie może wyrazić również przedstawiciel faktyczny.
                                                                                        pobierz formularz zgody

Małoletni, który ukończył 16 lat ma prawo do samodzielnego
wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
                                                                                        pobierz formularz zgody

Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.