INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Badania profilaktyczne dla firm – zakres podstawowy

Badania profilaktyczne pracowników w zakresie podstawowym wykonywane  są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie  przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, po zawarciu pisemnej umowy z naszą placówką i obejmują badania:
– okresowe
– kontrolne
– wstępne

Wykonujemy również:

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców 
 • Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości
  pieniężne 
 • Badania lekarskie i psychologiczne instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania lekarskie i psychologiczne operatorów
 • Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
 • Badania lekarskie i psychologiczne w zakresie pozwolenia na broń
 • Szczepienia ochronne pracowników
 • Wizytacje zakładów i stanowisk pracy
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP

Pracodawca korzystając z usług CM PROF-MED zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

Pracodawcy zainteresowani  ofertą, wszelkie informacje mogą uzyskać pod nr telefonu 54 237 23 19

 

Akty prawne:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 14.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1184)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2014r. poz. 1144)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji. (Dz.U. 2004 nr 52 poz. 525 – tekst jednolity);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898);
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2013r. poz. 1715);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym. (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 – tekst jednolity);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.07.2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014r. poz. 937);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012 nr 9 poz. 40);
 • Rozporządzenie Ministrra Zdrowia z dn. 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2014r. poz. 949);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 2010 nr 149 poz. 1002);
 • Ustawa z dnia 10 luty 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2011 r. nr 30 poz. 151 z póź. zmianami)

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.