INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

O Firmie

Strona główna

Centrum Medyczne  MEDICA Sp. z o.o.
Oddział PROF-MED we Włocławku

Placówka nasza działa na rynku usług medycznych od ponad 40 lat. Początkowo jako przychodnia przyzakładowa Zakładów Azotowych Włocławek, a od kwietnia 1994 roku, w wyniku restrukturyzacji Zakładów Azotowych, przekształcona zostaje w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Sp. z o.o.

Od 12 maja 2014 roku na skutek zmian właścicielskich Spółka PROF-MED weszła do Grupy PZU.

Dnia 2 stycznia 2020 r. doszło do połączenia spółki Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED”   Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ze spółką Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

W wyniku dokonanego połączenia,  spółka Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki „PROF – MED” Sp. z o.o.

Od tego dnia Spółka PROF-MED stała się oddziałem CM MEDICA
w Płocku.

Celem działalności CM MEDICA Oddział PROF-MED jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej, realizowanej na wysokim poziomie, począwszy od profilaktyki i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez konsultacje specjalistyczne, diagnostykę w szerokim zakresie, stomatologię, rehabilitację i ratownictwo medyczne.

Usługi nasze świadczymy dla firm i klientów indywidualnych, zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jaki i na zasadach komercyjnych.

O sile naszej placówki stanowi przede wszystkim kadra pracownicza. Są to wysokiej klasy specjaliści wielu dziedzin medycyny a w szczególności: medycyny pracy, interny, neurologii, okulistyki, laryngologii, diabetologii, kardiologii, pulmonologii, alergologii , dermatologii, ortopedii , reumatologii i endokrynologii, stomatologii i rehabilitacji.

Staramy się stale podnosić kwalifikacje naszego personelu, inwestować w jeszcze lepszy sprzęt medyczny i wyposażenie, aby móc  fachowo i terminowo wykonywać nasze zadania, bowiem zdrowie naszego pacjenta i jego rodziny jest dla nas najważniejsze i dla jego ochrony wykorzystamy maksymalnie naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie oraz posiadany potencjał ludzki i sprzętowy.

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.