INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ratownictwo medyczne

Centrum Medyczne PROF-MED od początku swej działalności  realizuje usługi z zakresu ratownictwa medycznego.

W tej dziedzinie działamy na zasadach komercyjnych w ramach wewnętrznego systemu ratownictwa medycznego, obowiązującego na terenie ANWIL S.A.,  zapewniając w ten sposób, wszystkim podmiotom tam działającym, całodobową, kwalifikowaną pomoc medyczną, świadczoną w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia, udzielaną na miejscu zdarzenia (teren zakładu)  lub w ambulatorium CM PROF-MED.

Świadczenia te realizowane są przez wykwalifikowany zespół ratownictwa medycznego w składzie ratownik medyczny oraz ratownik medyczny – kierowca  obejmują:

  • wyjazd zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
  • udzielenie pierwszej pomocy,
  • przewóz pacjenta do CM PROF-MED,
  • wykonanie wstępnej diagnostyki,
  • przewóz pacjenta w razie konieczności do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

W ramach PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ oferujemy również zabezpieczenia medyczne różnego rodzaju imprez firmowych: sportowych, towarzyskich, rekreacyjnych, itp.

W tym zakresie zorganizujemy na Państwa imprezie firmowej profesjonalny punkt opieki medycznej, oparty na wykwalifikowanym zespole ratownictwa medycznego wraz z ambulansem sanitarnym i specjalistycznym sprzętem ratunkowym.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod nr. tel.  696 797 171 , e-mail:   Beata.Ulanowska@cmprofmed.pl 

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.