INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PORADNIA LEKARZA POZ

 

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
lek. Andrzej Kłuskiewicz
specjalista medycyny pracy
 10.15 – 18.00  7.00 – 12.00  11.30  –   18.00  7.00 – 11.00  9.00 – 12.00 
lek. Helena Dankiewicz
specjalista chorób  płuc
 14.00 – 18.00
 lek. Teresa Szafrańska
Neurolog
8.00 – 12.00  8.00 – 12.00  8.00 – 12.00 
lek. Hanna Yousfi   specjalista neurolog  7.30 – 13.00  7.30 – 13.00  7.00 – 13.00  7.30 – 12.30  7.30 – 12.30
 lek. Danuta Brochocka specjalista chorób
wewnętrznych
8.00 – 14.00
  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00
 lek. Jacek Głębecki lekarz chorób wewnętrznych  12.00 – 18.00  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00 8.00 – 13.00
lek. Jacek Gniazdowski
specjalista medycyny
rodzinnej
7.00 – 10.00   10.00 – 18.00  7.30 – 14.30  7.30 – 13.00  
lek. Joanna Pawłowska
Specjalista chorób wewnętrznych
 8.00 – 14.00  8.00 – 14.00   8.00 – 14.00  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00 
 lek. Dariusz Dybczak
lekarz medycyny
 15.00 – 18.00  15.00 – 18.00
lek. Ewa Izydorkiewicz – Dybczak
lekarz medycyny
 15.00 – 18.00 15.00 – 18.00 15.00 – 18.00
 lek. Anna Walczak-Tretyn
Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista Rehabilitant

 14.00 – 18.00

 

 

Rejestracja 
osobista lub telefoniczna (54) 421 03 60

Wizyty domowe

 • zgłoszenie wizyty domowe do godz. 12.00 pod nr tel. 421 03 60
 • realizacja wizyt domowych od godz. 13.00 – 15.30

 Koszyk świadczeń gwarantowanych w POZ – wejdź tutaj

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:    

 • badania i porady lekarskie w trybie stacjonarnym oraz wizyty domowe
 • diagnostykę w zakresie określonym w rozporządzeniu MZ
 • kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 • promocję zdrowia i działalność profilaktyczną
 • transport sanitarny przysługujący ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w następujących wypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
  2. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują:

 • świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dnie ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 rano dnia następnego.świadczenia te są udzielane w przypadku :
  – nagłego zachorowania
  – nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów       sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły znaczącej poprawy

Od dnia 1 października 2017

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna we Włocławku będzie realizowana w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego
przy ul. Lunewil 15
 ,   tel.  54 232 70 77
pozostałe punkty udzielające świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w  Kujawsko-Pomorskim zabezpieczają placówki:  wejdź tutaj

PRAWO  DO SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
Od stycznia 2013r. uprawnienia  do świadczeń  zdrowotnych potwierdzane są przez system EWUŚ .  W razie gdyby system EWUŚ nie potwierdził naszych uprawnień, a wiemy że jesteśmy ubezpieczeni, wówczas możemy  złożyć stosowne oświadczenie  o przysługującym  nam prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (formularz oświadczenia dostępny jest w Recepcji lub można pobrać ( druki poniżej)
I. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
II. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

Facebook

W jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1.  Administrator Danych

Administratorem danych osobowych pacjentów i osób uprawnionych do udzielania na ich rzecz świadczeń zdrowotnych (dalej jako: „Pacjenci”) jest Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF - MED  Sp. z o.o. (dalej jako: SPP PROF-MED) z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, który jako podmiot leczniczy przetwarza dane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

W SPP PROF – MED  powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mail: daneosobowe@cmprofmed.pl

3. Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez SPP PROF – MED  w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. objęcia opieką zdrowotną w ramach abonamentu medycznego i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pacjenta o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
2. prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej oraz weryfikacji tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
3. odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Pacjenta, jako realizacji praw pacjenta – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
5. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit.c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 i 4 jest niezbędne dla realizacji przez SPP PROF – MED  umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów pracodawcy/zleceniodawcy Pacjenta związanych z zapewnieniem Pacjentowi dostępu do abonamentu medycznego.

4. Przekazywanie, powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe Osób Uprawnionych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Pacjenta w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń medycznych są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności w imieniu
SPP PROF-MED w przetwarzaniu danych uczestniczą także dostawcy usług zaopatrujący
w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją SPP PROF-MED (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu diagnostycznego, firmy kurierskie i pocztowe).

5. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane :

1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 i 3 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 i 4 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

6. Prawa Pacjenta

Pacjentowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych Osoby Uprawnionej do organu nadzorczego.

Dane osobowe Pacjentów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Pacjenta danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.