INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PORADNIA LEKARZA POZ

 

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
lek. Andrzej Kłuskiewicz
specjalista medycyny pracy
 10.15 – 18.00  7.00 – 12.00  11.30  –   18.00  7.00 – 11.00  9.00 – 12.00 
lek. Ewa Rogowska – Patyk
specjalista chorób  wewnętzrnych
 8.00 – 14.00 8.00 – 13.00 11.00 – 16.00 13.00 – 16.00 8.00 – 14.00
lek. Hanna Yousfi   specjalista neurolog  7.30 – 13.00  7.30 – 13.00  7.00 – 13.00  7.30 – 12.30  7.30 – 12.30
 lek. Danuta Brochocka specjalista chorób
wewnętrznych
8.00 – 14.00
11.30 – 14.00
8.00 – 14.00  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00
 lek. Jacek Głębecki lekarz chorób wewnętrznych  12.00 – 18.00  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00 8.00 – 13.00
lek. Joanna Pawłowska
Specjalista chorób wewnętrznych
 8.00 – 14.00  8.00 – 14.00   8.00 – 14.00  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00 
 lek. Dariusz Dybczak
lekarz medycyny
Kardiolog
 8.00 – 10.00  8.00 – 14.00 16.30 – 17.30  16.30 – 17.30
 

 

Rejestracja 
osobista lub telefoniczna (54) 421 03 60

Wizyty domowe

 • zgłoszenie wizyty domowe do godz. 12.00 pod nr tel. 421 03 60
 • realizacja wizyt domowych od godz. 13.00 – 15.30

 Koszyk świadczeń gwarantowanych w POZ – wejdź tutaj

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:    

 • badania i porady lekarskie w trybie stacjonarnym oraz wizyty domowe
 • diagnostykę w zakresie określonym w rozporządzeniu MZ
 • kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 • promocję zdrowia i działalność profilaktyczną
 • transport sanitarny przysługujący ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w następujących wypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
  2. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują:

 • świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dnie ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 rano dnia następnego.świadczenia te są udzielane w przypadku :
  – nagłego zachorowania
  – nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów       sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły znaczącej poprawy

Od dnia 30.06.2023r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna we Włocławku będzie realizowana realizowana przy ul. Wienieckiej 49 (wejście przy budynku Oddziału Dermatologii i Poradni Dermatologicznej – pierwsze wejście od miasta).

Numery telefonów kontaktowych:  54 412-97-17 oraz 54 412 97 18.

PRAWO  DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
Od stycznia 2013r. uprawnienia  do świadczeń  zdrowotnych potwierdzane są przez system EWUŚ .  W razie gdyby system EWUŚ nie potwierdził naszych uprawnień, a wiemy że jesteśmy ubezpieczeni, wówczas możemy  złożyć stosowne oświadczenie  o przysługującym  nam prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (formularz oświadczenia dostępny jest w Recepcji lub można pobrać ( druki poniżej)
I. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
II. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.