INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

SZANOWNY PACJENCIE,

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej reguluje Rozdział 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

CM PROF-MED dokumentacja medyczna może zostać udostępniona wyłącznie na pisemny wniosek pacjenta złożony bezpośrednio pracownikowi Recepcji lub na podstawie pisemnego upoważnienia z potwierdzonym  notarialnie podpisem osoby upoważniającej do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kopię dokumentacji medycznej można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w siedzibie CM PROFMED
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej :

Od dnia 03.05.2019,  na podstawie art. 28 ust. 2a opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.
W pozostałych przypadkach, maksymalną wysokość opłat określa art. 28 ust. 4 powołanej ustawy.
Wysokość opłat w PROF-MED we Włocławku określa Zarządzenie Prezesa Zarządu.

  1. za jedną stronę kopii         0,30 zł brutto
  2. za jedną stronę wyciągu lub odpisu       – 7,00 zł brutto
  3. za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym   – 1,60 zł brutto

 

DRUKI DO POBRANIA :

1. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
2. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej na płycie CD
3. Upoważnienie do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia
4
. Upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji medycznej
5. Zamówienie dokumentacji medycznej z archiwum
6. Upoważnienie do odbioru recepty

 

 

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.