INFOLINIA: 54 421 03 60

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Karta Przegląd zdrowia

Karta podarunkowa       Przegląd zdrowia

 

Podstawą zdrowia jest kontrola swojego organizmu.

Podstawowa diagnostyka lekarska oraz badania laboratoryjne są bardzo ważne dla każdego z nas. Objawy takie jak ogólne zmęczenie, bóle głowy, niska odporność mogą być przejawem poważnej choroby. Może się to również wiązać z przepracowaniem bądź być skutkiem stresu.

Nie warto lekceważyć objawów!

Korzystając z karty podarunkowej – Przegląd zdrowia – możesz skorzystać z konsultacji lekarza oraz podstawowych badań laboratoryjnych.

 

Zakres karty:

Kupując kartę podarunkową – Przegląd Zdrowia – możesz sam skorzystać z wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych bądź podarować kartę bliskiej osobie, o której zdrowie chcesz zadbać.

 1. Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Badania laboratoryjne:
 • Morfologia
 • Lipidogram
 • Mocz – badanie ogólne
 • Glukoza

Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnejpozwoli ocenić wynik przeprowadzonych badań laboratoryjnych dając szansę na szybkie podjęcie leczenia.

Badania laboratoryjne:

 1. Morfologiajest najczęściej wykonywanym, podstawowym badaniem diagnostycznym. Ocena morfologii krwi pozwala określić stan zdrowia pacjenta. Umożliwia rozpoznanie stanu zapalnego, infekcji, niedokrwistości i wielu innych procesów chorobowych.
 2. Lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu i jego frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów, jest niezwykle ważnym badaniem. Na jego podstawie można bowiem określić zagrożenie miażdżycą, a w konsekwencji chorobą wieńcową, zawałem serca czy udarami niedokrwiennymi mózgu.
 3. Mocz – badanie ogólne ocenia parametry fizyczne moczu oraz jego osad. Pokazuje również obecność w badanej próbce białka, cukru, ciałek ketonowych, urobilinogenu i bilirubiny.
 4. Glukoza badanie profilaktyczne w celu diagnozy cukrzycy.

Cena: 100 PLN

 

Zasady korzystania z karty

 • Z karty mogą skorzystać osoby, które chcą przeprowadzić podstawową diagnozę swojego organizmu.
 • Uprawienia do korzystania ze świadczeń objętych programem nadawane są w momencie zakupu karty.
 • Realizacja karty jest możliwa w terminie 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Opłata dokonywana jest w CM PROF-MED przy ul. Toruńskiej 222 lub Polnej 26.

Jeśli jesteś zainteresowany kartą:

 • Skontaktuj się z nami: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu 54 421 03 60 bądź napisz do nas: sekretariat@cmprofmed.pl

 

Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dnia 2 stycznia 2020 r. doszło do połączenia spółki Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED”   Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, prowadzącej PROF-MED Sp. z o.o., którego jest Pani/Pan pacjentem, ze spółką Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej ”Dzień Połączenia”). W konsekwencji dokonanego połączenia, w Dniu Połączenia spółka Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki „PROF – MED” Sp. z o.o. W związku z tym, począwszy od Dnia Połączenia jest Pani/Pan pacjentem spółki Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mailowy daneosobowe@cmmedica.pl

CM Medica prowadzi i przechowuje Pani/Pana dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w celu udzielania Pani/Panu świadczeń medycznych. CM Medica przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”), w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy), lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (z uwagi na uzasadniony interes CM Medica lub strony trzeciej). Następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane przez CM Medica: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Pani/Pana stanu zdrowia lub udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane CM Medica przez spółkę „PROF – MED” Sp. z o.o.  w wyniku opisanego wyżej procesu połączenia.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Ponadto. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz CM Medica. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.