INFOLINIA: 54 414 22 80, 54 414 21 99

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dokumentacja medyczna

Szanowny Pacjencie!

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej reguluje Rozdział 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r. Nr 159, z późn. zm.).

W CM PROF-MED dokumentacja medyczna może zostać udostępniona wyłącznie na pisemny wniosek pacjenta złożony bezpośrednio pracownikowi Recepcji lub na podstawie pisemnego upoważnienia z potwierdzonym  notarialnie podpisem osoby upoważniającej do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kopię dokumentacji medycznej można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w siedzibie CM PROFMED
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i RPP, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, za udostępnienie dokumentacji medycznej może pobierać opłaty.
Maksymalną wysokość opłat określa art. 28 ust. 4 powołanej ustawy.

Wysokość opłat w CM PROF-MED określa Zarządzenie Prezesa Zarządu Nr 1/2016 z dnia 26.02.2016r.

1. za jedną stronę kopii – 0,70 zł brutto
2. za jedną stronę wyciągu lub odpisu - 7,00 zł brutto
3. za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym – 7,00 zł brutto

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 

Facebook