INFOLINIA: 54 414 22 80, 54 414 21 99

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dokumentacja medyczna

Szanowny Pacjencie!

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej reguluje Rozdział 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r. Nr 159, z późn. zm.).

W CM PROF-MED dokumentacja medyczna może zostać udostępniona wyłącznie na pisemny wniosek pacjenta złożony bezpośrednio pracownikowi Recepcji lub na podstawie pisemnego upoważnienia z potwierdzonym  notarialnie podpisem osoby upoważniającej do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kopię dokumentacji medycznej można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w siedzibie CM PROFMED
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i RPP, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, za udostępnienie dokumentacji medycznej może pobierać opłaty.
Maksymalną wysokość opłat określa art. 28 ust. 4 powołanej ustawy.

Wysokość opłat w CM PROF-MED określa Zarządzenie Prezesa Zarządu Nr 1/2016 z dnia 26.02.2016r.

1. za jedną stronę kopii – 0,70 zł brutto
2. za jedną stronę wyciągu lub odpisu - 7,00 zł brutto
3. za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym – 7,00 zł brutto

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 

Facebook